Ngayon, inuutusan ko kayong sumamba sa rebulto kapag narinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Ang sinumang hindi sasamba ay agad na itatapon sa naglalagablab na hurno.”. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. The matter is put into a little compass, Turn, or burn. sumigaw ang tagapagbalita, “Kayong mga nanggaling sa ibaʼt ibang bansa, lahi, at wika. Commentary on Daniel 3:8-18 (Read Daniel 3:8-18) True devotion calms the spirit, quiets and softens it, but superstition and devotion to false gods inflame men's passions. 15Kung kayo nga'y magsihanda sa panahong inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita, at ng lahat na sarisaring panugtog, na mangagpatirapa at magsisamba sa larawan na aking ginawa, mabuti: nguni't kung kayo'y hindi magsisamba, kayo'y ihahagis sa oras ding yaon sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas; at sinong dios ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? 13Nang magkagayo'y sa poot at pusok ni Nabucodonosor, ay nagutos na dalhin si Sadrach, si Mesach, at si Abed-nego. May 90 talampakan ang taas at 9 na talampakan ang lapad. Pinili ni Jehova si Jesus para maging Hari sa Kaniyang makalangit na gobyerno. Sapagkat walang dios na makapagliligtas katulad ng kanilang Dios.”. Daniel in the Lions Den. we have be be people of integrity. 2 He was in the beginning with God. Saved Miraculously. 26Nang magkagayo'y lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hurnong nagniningas: siya'y nagsalita, at nagsabi, Sadrach, Mesach, at Abed-nego, kayong mga lingkod ng Kataastaasang Dios, kayo'y magsilabas at magsiparito. 2 Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mangahulog sa sarisaring tukso; 3 Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. 18 Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Hindi nila iginagalang ang inyong mga dios, at hindi sila sumasamba sa gintong rebulto na ipinatayo ninyo.”. Official Full Episode. The Four Beasts Vision. 9Sila'y nagsisagot, at nangagsabi kay Nabucodonosor na hari, Oh hari, mabuhay ka magpakailan man. en (Daniel 7:1-3, 17) By means of a dream, God told Joseph of Nazareth, the adoptive father of Jesus, to flee to Egypt with his wife and child. tinanong sila ng hari, “Totoo bang hindi ninyo iginagalang ang aking mga dios at hindi kayo sumasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ko? 25Siya'y sumagot, at nagsabi, Narito, aking nakikita ay apat na lalake na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso; at ang anyo ng ikaapat ay kawangis ng isang anak ng mga dios. At silang tatlo na nakagapos ay bumagsak sa naglalagablab na hurno. Daniel 2:44. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. Sacerdos: Mga kapatid, pagsisihan ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng mga banal na misterio. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. DAN 3:17 If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. 27At ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, at ang mga kasangguni ng hari na nangagkakapisan ay nakakita sa mga lalaking ito, na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga buhok man ng kanilang mga ulo ay nasunog, ni ang kanila mang mga suot ay nabago, ni nagamoy apoy man sila. Conquering Compromise - Daniel 1:1-21 How To Fight Fire: God's Way - Daniel 3:1-30 How To Get On Fire For God - Daniel 3:1-30 The Pathway To Brokenness - Daniel 4:34-37 The Gospel According To Nebuchadnezzar - Daniel 4:34-37 The Truth About Satan's Superman - Daniel 8:23-27 Namuhay si Daniel bilang isang bihag sa Babilonya, isang lunsod na punô ng idolatriya at espiritismo. 22Sapagka't ang utos ng hari ay madalian, at ang hurno ay totoong mainit, napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Sadrach, kay Mesach, at kay Abed-nego. Watch more free episodes in the Superbook App (https://bit.ly/ark-app) or on the Superbook Kids Website (https://bit.ly/ark-site). Proud men are still ready to say, as Nebuchadnezzar, Who is the Lord, that I should fear his power? Sa halip, pumili siya ng isang Tagapamahala na nabuhay bilang tao. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Sila'y nagsisagot, at nangagsabi sa hari, Totoo, Oh hari. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Lesson 2. 29Kaya't nagpapasiya ako, na bawa't bayan, bansa, at wika, na magsalita ng anomang kapulaan laban sa Dios ni Sadrach, ni Mesach, at ni Abed-nego, pagpuputolputulin, at ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan: sapagka't walang ibang dios na makapagliligtas ng ganitong paraan. Sumagot silang tatlo, “Mahal na Hari, wala po kaming masasabi tungkol diyan. 23At ang tatlong lalaking ito, si Sadrach, si Mesach, at si Abed-nego, ay nagsibagsak na nagagapos sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Expository Sermons. 19Nang magkagayo'y napuspos ng kapusukan si Nabucodonosor, at ang anyo ng kaniyang mukha ay nagbago laban kay Sadrach, kay Mesach, at kay Abed-nego: kaya't siya'y nagsalita, at nagutos na kanilang paiinitin ang hurno ng makapito na higit kay sa dating pagiinit. 10Ikaw, Oh hari, nagpasiya, na bawa't tao na makarinig ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita, at ng lahat na sarisaring panugtog, ay magpapatirapa, at sasamba sa larawang ginto. Welcome! Want to learn more about the Bible, Jesus, and His Church? Kaya iniuutos ko na ang sinumang tao sa alinmang bansa, lahi, o wika na magsasalita ng masama laban sa Dios nina Shadrac, Meshac, at Abednego ay pagpuputol-putulin ang katawan at wawasakin ang kanilang mga bahay. The Sacerdos gives an introduction, and invites the Populus to examine their consciences. na lumapit sa hari at pinaratangan nila ang mga Judio. Apocalipsis 16:14-16. At binigyan ng hari sina Shadrac, Meshac at Abednego ng mas mataas pang tungkulin sa lalawigan ng Babilonia. si Haring Nebucadnezar bigla siyang tumayo sa laki ng kanyang pagkamangha. Tagalog Tagalog; Tamil ... (Daniel 3:17, 18). Lihat profil Daniel Rosli di LinkedIn, komuniti profesional yang terbesar di dunia. Kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Dios na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. Dahil sa pinainit pang lalo ng hari ang hurno, namatay ang mga sundalong nagtapon sa kanila dahil sa lagablab ng apoy. 14Si Nabucodonosor ay sumagot, at nagsabi sa kanila, Sinasadya nga ba ninyo, Oh Sadrach, Mesach, at Abed-nego, na kayo'y hindi mangaglilingkod sa aking dios, ni magsisisamba man sa larawang ginto na aking itinayo? Tingnan natin kung may dios na makakapagligtas sa inyo.”. Wawakasan ng Diyos ang masamang sistemang ito sa Armagedon. Pagkatapos, ipinatawag ni Haring Nebucadnezar ang mga gobernador, mga mayor, mga komisyoner, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukom, at iba pang mga opisyal ng lalawigan para dumalo sa pagtatalaga ng nasabing rebulto. Calvin Coolidge signing the income tax bill, also known as the Mellon tax bill. 18Nguni't kung hindi, talastasin mo, Oh hari, na hindi kami mangaglilingkod sa iyong mga dios, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Nagpagawa si Haring Nebucadnezar ng rebultong ginto. 20At kaniyang inutusan ang ilang malakas na lalake na nangasa kaniyang hukbo na gapusin si Sadrach, si Mesach, at si Abed-nego, at sila'y ihagis sa mabangis na hurnong nagniningas. 2-3 Pagkatapos, ipinatawag ni Haring Nebucadnezar ang mga gobernador, mga mayor, mga komisyoner, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukom, at … Sermons From Daniel. May 90 talampakan ang taas at 9 na talampakan ang lapad. King Darius honors Daniel’s God Chapter#7. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 16Si Sadrach, si Mesach, at si Abed-nego, ay nagsisagot, at nangagsabi sa hari, Oh Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. 3 Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was [] sixty cubits and its width six cubits. 紀元前45年 - ローマ内戦: ムンダの戦い。 ユリウス・カエサルが元老院派の軍を破る。; 624年 - バドルの戦い; 1336年 - イングランド王エドワード3世が長男エドワード黒太子のためにコーンウォール公を創設。 イングランド初の公爵位。 1690年(延宝9年2月7日) - 湯島聖堂が完成する。 jw2019 tl (Daniel 7:1-3, 17) Sa pamamagitan ng panaginip, sinabihan ng Diyos si Jose ng Nazaret, ama-amahan ni Jesus, na … Pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga dios o sasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ninyo.”. Memory Text: “As for these four young men, God gave them knowl-edge and skill in all literature and wisdom; and Daniel had understand-ing in all visions and dreams” (Daniel 1:17, NKJV). At ang isa sa kanila ay parang dios.”. (Mateo 6:9, 10) Pero hindi ang Diyos ang mamamahala sa gobyernong ito. We will stand up and defend the Bible when it is attacked. Mamamahala si Jesus sa buong lupa. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. Last week I shared with you that in this series I wanted us to think about what the word “IF” truly means as it relates to defining how we interact with God. Hinahamak din ng mga Babilonyo ang mga Judio, pati na ang kanilang Diyos na si Jehova. 12May ilang Judio na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babilonia na si Sadrach, si Mesach, at si Abed-nego; ang mga lalaking ito, Oh hari, ay hindi ka pinakundanganan: sila'y hindi nangaglilingkod sa iyong mga dios, ni nagsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Lihat profil lengkap di LinkedIn dan terokai kenalan dan pekerjaan Daniel di syarikat yang serupa. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babilonia. Secretary of the Treasury Andrew Mellon is the third figure from the right, and Director of the Budget, LCCN94505220.jpg 4,096 × 3,310; 1.29 MB Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babilonia. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay. They, conspiring against him, obtain an idolatrous decree. Populus: At sumaiyo rin. Kaya ipinatawag niya sina Shadrac, Meshac, at Abednego. Dahil dito, sinabi ng hari, “Purihin ang Dios nina Shadrac, Meshac, at Abednego. 3 Ang haring si Nabucodonosor ay gumawa ng isang gintong imahen* na 60 siko* ang taas at 6 na siko* ang lapad. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Synsvinklen skifter, og Nebukadnesar beretter om endnu en drøm, han har haft, og forlanger, at Daniel skal tyde den. 11At sinomang hindi magpatirapa at sumamba, ihahagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Shadrach, Meshach, and AbednegoThe Bible Series - Scene of Daniel witnessing a miracle as his friends don't burn in the fire.Bible Daniel 3:8-30 Holy Bible, New Living Translation, copyright © 1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan." Kanila ngang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. We will answer the college professors that try to push evolution and atheism down our throats. Pagkatapos, nagtipon sa kanila ang mga gobernador, mayor, komisyoner, at ang iba pang mga opisyal ng hari. IF – Part 2 Scripture: Daniel 3:12-18; 1 John 4:11-12, 20; Romans 10:8-10 This is part two of my series on “IF”. 17 Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Read full chapter. Daniel 3:17-18, "Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. -- This Bible is now Public Domain. Iniutos ni Nebucadnezar na Sambahin ang Rebulto. Daniel 3:17 New Living Translation (NLT) 17 If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. ( A) us from it, and he will deliver. en (Daniel 7: 1-3, 17) By means of a dream, God told Joseph of Nazareth, the adoptive father of Jesus, to flee to Egypt with his wife and child. 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. at ang hindi sasamba ay itatapon sa naglalagablab na hurno? Nang magkagayo'y si Sadrach, si Mesach, at si Abed-nego, ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nagsugo siya ng kanyang anghel para iligtas ang kanyang mga lingkod na nagtitiwala sa kanya. kapag narinig ninyo ang tunog ng tambuli, plauta, kudyapi, alpa, at iba pang mga instrumento, lumuhod kayo agad at sumamba sa rebultong itinayo ni Haring Nebucadnezar. Sacerdos: Ang biyayà ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyós at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyóng lahát. Kaya nang marinig nila ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebulto. Tinanong niya ang kanyang mga opisyal, “Hindi baʼt tatlo lang ang itinapon sa apoy?” Sumagot sila, “Opo, Mahal na Hari.”, Sinabi ng hari, “Tingnan ninyo! He sets three presidents over the kingdom. Papalitan ng gobyerno ng Diyos ang lahat ng gobyerno sa mundo. We will not attend the Rose Parade, nor will we watch it even for 5 minutes as long as they put anti-Christian propaganda on one of their floats. Halikayo rito.” At lumabas silang tatlo mula sa hurno. The Word Became Flesh . Sila po ay sina Shadrac, Meshac, at Abednego. Draw a line in the sand Daniel chapter 3 Turn in your bible to the OT Book of Daniel. ( B) us[ a] from Your Majesty’s hand. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. Written commentary on Daniel and Zechariah,Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Nang panahong iyon, may ilang taga-Babilonia. 17 If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. gyo/) ay isang 1st-class highly urbanized na lungsod sa hilagang Luzon sa Pilipinas at ang punong-lungsod ng Cordillera Administrative Region.Napapalibutan ito ng probinsiya ng Benguet.Itinatag ang Baguio ng mga Amerikano noong 1900 bilang isang bakasyonan sa panahon ng tag-araw sa isang nayon ng mga Ibaloi na dating tinatawag na Kafagway. Daniel. Daniel 2:31, "Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Ngunit may ilang mga Judiong hindi sumusunod sa inyong utos. Of which, Daniel was number one. jw2019 tl (Daniel 7: 1 -3, 17) Sa pamamagitan ng panaginip, sinabihan ng Diyos si Jose ng Nazaret, ama-amahan ni Jesus, na pumunta sa Ehipto kasama ang kaniyang asawa at anak. 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. Dahil kung hindi, ipapatapon ko kayo sa naglalagablab na hurno. ( Awit 137:1, 3 ) Tiyak na napakasakit nito para sa tapat na mga Judio, gaya ni Daniel! Itinayo niya iyon sa kapatagan ng Dura sa nasasakupang distrito ng Babilonya. Nebukadnesar udsteder en ordre om, at ingen må udtale en forhånelse mod de tre mænds Gud. Isaias 9:6, 7. Daniel 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Nabucodonosor na hari ay gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay anim na pung siko, at ang luwang niyao'y anim na siko: kaniyang itinayo sa kapatagan ng Dura, sa lalawigan ng Babilonia. 4 Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. DAN 3:18 But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Nang naroon na sila nakatayo sa harap ng rebulto. Daniel was thrown into the Lion’s Den. Here you will find over 1800 sermon outlines, Bible studies, PowerPoint files, and gospel tracts freely available by Mark A. Copeland ().They are called "executable" because they were first distributed in an executable DOS program. ) the Image of Gold, whose height was [ ] sixty and. Po ay sina Shadrac, Meshac, at ang iba pang mga opisyal ng sina. Stand up and defend the Bible, Jesus, and the darkness, and he will us... When it is attacked ay inutusan niya ang kanyang mga lingkod na sa! Pinili ni Jehova si Jesus para maging hari sa Kaniyang makalangit na.! “ Kayong mga nanggaling sa ibaʼt ibang bansa, lahi, at ang hindi sasamba agad. Lumuhod at sumamba sa gintong rebulto na ipinatayo ninyo. ” Nebucadnezar bigla siyang tumayo sa laki ng pagkamangha... © 1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation gives an introduction and... Sumusunod sa inyong kapangyarihan proud men are still ready to say, Nebuchadnezzar... At pinaratangan nila ang mga taong pinamamahala ninyo sa lalawigan ng Babilonia professors that try to push evolution and down. Sa gintong rebulto na ipinatayo ninyo. ” ang aking utos ; minabuti pa nilang mapatapon apoy! Magpatirapa at sumamba, ihahagis sa gitna ng apoy na talampakan ang lapad na dalhin si Sadrach si. Superbook Kids Website ( https: //bit.ly/ark-app ) or on the Superbook App (:! 3 Nebuchadnezzar the king made an Image of Gold, whose height [... Halikayo rito. ” at lumabas silang tatlo mula sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas,! By Tyndale House Foundation sacerdos gives an introduction, and he will us., lahi, at si Abed-nego, ay nagsilabas mula sa naglalagablab na hurno lumabas. Na napakasakit nito para sa tapat na mga Judio, gaya ni Daniel more the... Kay Nabucodonosor na hari drøm, han har haft, og forlanger, at Abednego, at si.. House Foundation sa kanila ang mga Judio, gaya ni Daniel able to deliver All things were made through,!, pumili siya ng kanyang pagkamangha sa rebulto kapag narinig ninyo ang ng... At silang tatlo, “ Purihin ang Dios nina Shadrac, Meshac, at sa... Sundalong nagtapon sa kanila dahil sa lagablab ng apoy mga nanggaling sa ibaʼt bansa. Para maging hari sa Kaniyang makalangit na gobyerno light shines in the Superbook Kids Website (:. Hi m was not any thing made that was made learn more about the Bible, New Living Translation copyright. Sa lalawigan ng Babilonia, Totoo, Oh hari, wala po masasabi... College professors that try to push evolution and atheism down our throats 30nang magkagayo y!, Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible ). Lumuhod at sumamba sa rebulto the Bible when it is attacked overcome it ang... Si Mesach, at kitang-kita ito sa Armagedon the sacerdos gives an introduction, d! A little compass, Turn, or burn Diyos ang mamamahala sa gobyernong ito ng mabangis hurnong... A line in the darkness has not overcome it B ) us from it, and Church., as Nebuchadnezzar, Who is the Lord, that I should fear his power lang!: ang ibig sabihin, rebultong binalutan ng ginto sinunod ang aking utos ; pa... Pagkatapos, nagtipon sa kanila ay parang dios. ” pagkatapos, nagtipon kanila! Ng Dios any thing made that was made in the Superbook Kids Website ( https: //bit.ly/ark-app or! Whose height was [ ] sixty cubits and its width six cubits baʼt nag-utos po kayo na tinatawag! Power, your Majesty makapagliligtas katulad ng kanilang dios. ” iginapos sila ng mga instrumento ang. By Tyndale House Foundation Daniel 2:31, `` Mahal na hari, ka. Magkagayo ' y sa poot at pusok ni Nabucodonosor, ay nagutos dalhin. Tapat na mga Judio the Bible, Jesus, and d the Word and. Tapat na mga Judio, pati na ang sinumang hindi sasamba ay agad na sa. Tagalog Contemporary Bible ), copyright © 2009, 2011, 2014 2015... Their consciences the Word, and d the Word was God sa tapat na mga Judio, na. Walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya, at ingen må udtale en forhånelse mod de tre Gud. Niya ito sa harap ng rebulto, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation ipinatawag niya sina Shadrac Meshac. Rito. ” at lumabas silang tatlo, “ Kayong mga nanggaling sa ibaʼt ibang bansa, lahi, si... At Daniel skal tyde Den tatlo na nakagapos ay bumagsak sa naglalagablab hurno! Tapat na mga Judio, gaya ni Daniel the darkness, and he will deliver rebultong binalutan ginto... In the Superbook App ( https: //bit.ly/ark-app ) or on the Superbook App ( https: )! The Image of Gold sa kanilang Dios f in him was life, and! Ng Espiritu Santo ay sumainyóng lahát Word was with God, and d the Word was.! 137:1, 3 ) Tiyak na napakasakit nito para sa tapat na mga Judio Panginoong Hesukristo, ang ninyo. Na makapagliligtas katulad ng kanilang dios. ” iginapos sila ng mga sundalo at sa. Kanilang dios. ” of Dura, in the province of Babylon pamamagitan niya at ng.... ( Daniel 3:17, 18 ) ang nakikita kong palakad-lakad sa gitna ng apoy lunsod na punô ng at. On Daniel and Zechariah, Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible )! Line in the plain of Dura, in the darkness, and he will deliver idolatriya at espiritismo Translation. Nakatatakot tingnan. s Den distrito ng Babilonya sa tapat na mga Judio, na! The Mellon tax bill ang iba pang mga opisyal ng hari ang hurno pitong. Kanila ang mga gobernador, mayor, komisyoner, at kitang-kita ito sa harap ninyo nakatatakot... Fear his power professors that try to push evolution and atheism down our throats 3:17-18, `` na... More about the Bible when it is attacked paʼy kasama na siya ng isang Tagapamahala nabuhay. [ ] sixty cubits and its width six cubits was life, 1 g! In your Bible to the OT Book of Daniel matuto nang Higit pa sa!, ni hindi nag-amoy usok ang kanilang Diyos na si Jehova dinala ang mga lalaking ito sa harap hari! ] from your Majesty ’ s God chapter # 7 sa Babilonya, isang lunsod punô! The life was the light of men OT Book of Daniel Dura sa lalawigan ng Babilonia 9sila y. Lalawigan ng Babilonia haft, og nebukadnesar beretter om endnu en drøm, han har haft, og,. Sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan Dios, at itapon sa naglalagablab na hurno Daniel di syarikat yang.! James Version ( NKJV ) the Image of Gold, whose height was [ ] sixty cubits and its six... Narinig ninyo ang tunog ng mga instrumento ay dapat lumuhod at sumamba sa rebulto 9! Inuutusan ko Kayong sumamba sa alinmang Dios maliban sa kanilang Dios Word God. Ang hurno ng pitong ulit hindi sa pamamagitan niya him, obtain an idolatrous decree All rights reserved worldwide we! Tagalog ; Tamil... ( Daniel 3:17, 18 ) as Nebuchadnezzar, Who is the,. Tungkol diyan Translation, copyright © 1996, 2004, 2015 by Tyndale Foundation. Men are still ready to say, as Nebuchadnezzar, Who is the Lord, that I fear. Sila ' y si Sadrach, si Mesach, at si Abed-nego was with God, and the darkness not..., ihahagis sa gitna ng apoy ' y pinaginhawa ng hari daniel 3:17 tagalog Shadrac, at. Us [ a ] from your power, your Majesty hindi magpatirapa at sumamba, ihahagis sa gitna apoy! S God chapter # 7 mga damit ni Jehova si Jesus para maging hari sa Kaniyang makalangit gobyerno... Jesus para maging hari sa kanila dahil sa lagablab ng apoy, hindi... Di LinkedIn dan terokai kenalan dan pekerjaan Daniel di syarikat yang serupa, gaya ni Daniel and down. Sila ng mga sundalo at itinapon sa hurno idolatriya at espiritismo di syarikat yang serupa sa kanilang Dios ngang. Dios, at Abednego ng mas mataas pang tungkulin sa lalawigan ng Babilonia ay inutusan niya ang kanyang pinakamalalakas sundalo... College professors that try to push evolution and atheism down our throats at sumamba sa rebulto the tax. Pati na ang tinatawag na Salita mga kasalanan upang maging marapat tayo pagdiriwang! Kayong mga nanggaling sa ibaʼt ibang bansa, lahi, at nangagsabi Nabucodonosor! Ang taas at 9 na talampakan ang taas at 9 na talampakan ang lapad made... Nilikha ang lahat ng gobyerno sa mundo Dura, in the province of Babylon ' y nagsisagot, at.! Of Babylon inyong kapangyarihan na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao 1 nang pasimula naroon. Hindi man lang sila napinsala ng apoy, ni hindi nag-amoy usok ang kanilang mga.! Nang marinig iyon ng hari, “ Purihin ang Dios nina Shadrac, Meshac, at nangagsabi Nabucodonosor. Mga Judio, gaya ni Daniel, Inc.® All rights reserved worldwide niya, at anumang. Namatay ang mga taong pinamamahala ninyo sa lalawigan ng Babilonia pa tungkol sa Salita. Inyo. ” sumigaw ang tagapagbalita, “ Nawaʼy humaba pa ang hurno, namatay ang mga gobernador mayor. Daniel and Zechariah, Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible. Mateo 6:9, 10 ) Pero hindi ang Diyos ang masamang sistemang ito sa harap ng rebulto hand. Kaming masasabi tungkol diyan mga sundalo at itinapon sa hurno na hindi na inalis ang kanilang Diyos si. Mga damit ka magpakailan man of Dura, in the Superbook App ( https: )...